Çocuk Gelişimi Takibi

Çocuklarımızın fiziksel gelişim takibi daha anne karnında iken başlar doğumdan sonra da bir süre rutin doktor kontrolleri ile devam eder. Çocukların dünyaya geldikten sonra fiziksel gelişimi kadar zihinsel, duygusal, sosyal dil ve motor gelişimlerinde aynı titizlikle takip edilmesi gerekir. Her çocuğun gelişimi kendine özgü olmakla beraber belli yaş aralıklarında mutlaka yapması gereken beceriler vardır. Sağlıklı geliştiklerinden emin olmak için belli aralıklarla bir takım test ve ölçeklerle hangi seviyede olduğu değerlendirilir.

Gelişim geriliği tespit etmek erken teşhis ve müdahale için çok önemlidir. Ayrıca herhangi bir problem yoksa erken dönemde becerileri keşfedilip doğru yönlendirilebilirler. Çocuğunuzu tanımak onu yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek ileri de daha sosyal, mutlu ve üretken birey olması için önemli bir adımdır.

Nurgül Ay Psikolojik Çözümler olarak, belli dönemlerde ya da şüphelenilen bir durumda gerekli test ve ölçekleri kullanarak çocuklarınızın gelişimlerini ölçebiliyoruz.

Uyguladığımız test ve ölçekler:

Objektif Testler

WiSC-R ZEKA TESTi

Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. (Dünyada en fazla geçerliliği olan, ülkemizde de standardizasyonu yapılmış bir testir.) Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

 

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Testin Tanıtımı: Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Testin Türü: Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 5 yaş,6 ay -14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

 

CATTEL ZEKA TESTi

Testin Tanıtımı: Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş ve Türkçe uyarlaması Bağlan Toğrol tarafından yapılmıştır. Kültürdedn bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.

Testin Türü: Zeka-Performans testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Şekli: Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre içerisinde yanıtlaması istenir.

 

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi

Ölçtüğü Davranış / Nitelik: Zeka

Ölçek Türü: Performans Testi. Grup olarak da uygulanabilir.

Kimlere Uygulanabildiği: 3- 15 yaş çocuklarına.

Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.

Materyali: Boş Kağıt, Kalem.

 

GESELL Gelişim Figürleri Testi

Ölçtüğü Davranış / Nitelik: Görsel algı gelişimi, Psiko-motor koordinasyon ve algı gelişimini değerlendirmek amacıyla yapılır.

Ölçek Türü: Performans testi.

Uygulama Şekli: Grup olarak da uygulanır.

Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur.

Kapsamı: 9 geometrik şekil bulunur.

Uygulama Yaşı: 36- 84 ay arası çocuklara uygulanır.

Testin Tanımı: Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.

 

METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi (5 Yaş 6 Ay ile 6 Yaş 0 Ay)

Bireysel olarak uygulaması mümkündür. Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır. Test soru formu ve kayıt formundan oluşmaktadır. Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir (Wifred 1993). Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 

AGTE Gelişim Testi

0 - 6 yaş aralığında olan çocukların, gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de, Ankara Gelişim Tarama Envanteri'dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur: Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor, Kaba Motor alt testlerinden oluşur.

Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Çocuk,çocuğa bakım veren ve anne ile birlikte uygulanan bir testtir.

 

BENDER GESTALT Görsel Motor Algılama Testi

Testin Tanıtımı: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Ölçek Türü: Performans testidir. Grup olarak uygulamaya müsaittir.

Kimlere Uygulanabilir: 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Uygulanışı: A, giriş deseni olarak kullanılır. Sonra 1-8’e kadar olan desenler ardarda verilir.

Materyal: 9 kart, 1 ya da 2 boş kâğıt, kurşun kalem ve silgi.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Testin Tanıtımı: Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

Testin Türü: Gelişim Testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

 

ALEXANDER PRATİK ZEKA-YETENEK TESTİ

Bu testle ilkokulu bitiren çocukların teknik kâbiliyetlerini ölçmek ve onları daha ileri sınıflara (özellikle sanat okullarına) yöneltmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Test aynı zamanda özel sınıflarda okutulması icab eden çocukların tespitinde ve 19 yaş üzeri yetişkinlerde de pratik analitik düşünme becerisini ölçer.

Testte tahta kutulardan, boyalı küplerden çeşitli problemler çözülmesi istenir.

Ölçek Türü: Zeka testidir.

 

BENTON Görsel Bellek Testi

Testin Tanıtımı: Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; şekillerin farklı sürelerde sunumunu, şeklin bakarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.( Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İlk ayırıcı tanı niteliği taşıyor.)

Testin Türü: Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Testin 2 formu bulunmaktadır: Çizimli (desen) Benton, bu formun C, D ve E formları vardır . Göstermeli (seçme ) Benton, bu formun F ve G formları vardır.

 

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

Testin Tanıtımı: Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. “Doğru”, “yanlış” ve “bilmiyorum” şeklinde cevaplandırılan 550 madde (kitap formunda 16 soru tekrarlanmaktadır ve böylece 566 maddedir)

Testin Türü: Kişilik testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.

Uygulama Şekli: Bir soru kitapçığı ve cevap formu bireye verilerek, kitapçıkta yer alan yönergeye uyması istenir. Bireyin soru kitapçığında yer alan maddeleri kendisine göre “doğru”, “yanlış” ya da “bilmiyorum” şeklinde yanıtlaması ve cevap formuna kodlaması gerekmektedir.

Kimler Bu Testi Yaptırabilir? Evlilik ve ilişkilerde ( Aşk,aile, iş,arkadaş vb…)problem yaşayanlar, kimlik çatışmaları yaşayan 16 yaş ve üstü ergenler. İletişimde problem yaşayan ve bunun nedenini anlamak isteyen bireyler.Ya da kendine dair bir yolculuk yaptırmak isteyen herkes…

Projektif Testler

DAP ( DRAW A PERSON) BİR İNSAN ÇİZME TESTİ

Testin Tanıtımı: Resim anlatım yoluyla gerçekleştirilen projektif bir testtir.Çizdiği insan figürlerinin çocuğun kendisi , kendi vücudu ile ilgili tutumunu ve içsel dünyasını yansıttığı düşünülmektedir.Bir İnsan Çiz (Draw A Person) Testi sırasında çocuğun yaptığı çizimler üzerine görüşme yapılır. Böylelikle çocuğa ve çizimine ilişkin bilgi akışı hem sözelleşip zenginleşir hem de çocuk kendi duygu ve düşüncelerine ilişkin farkındalık kazanır. Çizdiği insan figürünün çocuğun kendisi ve çevresi ile ilgili tutumunu yansıttığı düşünülür. Çocukların çizdikleri resimler onların iletişim problemlerinden kardeş kıskançlığına, depresyondan aile içindeki sorunlara kadar pek çok konudaki duygularına ilişkin ipuçları verir. Onların ruh hallerini yansıtan ayrıntıları içerir. Ayrıca motor, bilişsel, duygusal, kişilik gelişimlerine ilişkin bilgi elde edilir.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: Kişilik testidir.Bireysel uygulanır.

Uygulama Şekli: Çocuğa bir insan çizmesi söylenir.Ve sonra yaptığı resimle ilgili sohbet edilir.

 

ÇOCUKLAR İÇİN ALGI TESTİ (CAT)

Testin Tanıtımı: Çocuklar için Algı Testi (CAT) projektif test ya da daha çok tercih edildiği şekli ile standart uyarıcıların algılanmasında kişilik farklılıklarının dinamik anlamlılığını inceleyen bir kişilik araştırma metodur. 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan CAT, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla önemli figürlere ve dürtülere olan ilişkilerinianlamaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve çatışmalarına, dünyayı ve kişileri algılama işleyişleri ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

Testin Türü: Kişilik testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 3 yaş- 10 yaş

 

LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKÂYELER TESTİ

Projektif bir kişilik testidir. 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen bir testtir. Yarı yapılandırılmış, çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikâyeden oluşmaktadır. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve bilinçaltı işleyişi ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

 

TEMATİK ALGI TESTİ(TAT)

Testin Tanıtımı: (TAT) Psikologlarca en sık kullanılan testlerden biridir. 1935 yıllarında Murray tarafından yayınlanmıştır. 41 karttan oluşan testte erkekler ve kadınlar için ayrı resimler bir de boş kart vardır. Birey her resme ilişkin başı ve sonu olan konulu bir öykü anlatmak zorundadır. Resimlerdeki kişilerin neler düşündüğünü ve hissettiğini de açıklanması istenir. Bu yolla bireyin duygu ve arzuları ortaya çıkmış olur. Kişinin çatışmaları, arzuları, içselleştirdikleri ,patolojileri, ilişki paternleri gibi birçok dinamiklere ulaşarak şu an da onu engelleyen ve ketleyen problemlerine karşı farkındalık kazandırır. Böylece problemin kaynağına ulaşır ve buna yönelik çözüm üretmeye çalışırız.

Özellikle ergen sorunlarını anlamak için çok uygun bir testtir.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.

Uygulanacak Yaş Grubu: 6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir.

Nurgül AY sorularınızı yanıtlıyor

Siz de sorular sorabilir yada sıkça sorulan sorular bölümünden sorulmuş sorulara göz atabilirsiniz.

SORU SOR